پورشه کاین V8

 کد ثبت : 6

حجم موتور (cc) : حجم 4806

حداکثر  قدرت : 550@6000

تعداد سوپاپ : 16

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 4.8

حداکثر سرعت :   280کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :18.7

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 10.7

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

پورشه کاین V6

 کد ثبت : 5

حجم موتور (cc) : حجم 3598

حداکثر  قدرت : 290@6200

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 8.1

حداکثر سرعت :   227کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :15.4

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 9.8

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

پورشه کایمن

 کد ثبت : 4

حجم موتور (cc) : حجم 3436

حداکثر  قدرت : 320@7200

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 5.2

حداکثر سرعت :   277کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :14.1

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 6.6

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

پورشه کاررا

 کد ثبت : 3

حجم موتور (cc) : حجم 3800

حداکثر  قدرت : 385@6500

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 4.7

حداکثر سرعت :   302کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :13

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 11.2

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...
خرید خودرو دست دوم