بی.ام.و X6

 کد ثبت : 9

حجم موتور (cc) : حجم 2979

حداکثر  قدرت : 306@5800

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 6.7

حداکثر سرعت :  240کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 13.2

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 8.3

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

بی.ام.و X3 2.5

 کد ثبت : 8

حجم موتور (cc) : حجم 2497

حداکثر  قدرت : 218@6500

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 8.5

حداکثر سرعت :  210کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 12.8

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 7.3

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

بی.ام.و 740li

 کد ثبت : 7

حجم موتور (cc) : حجم 2979

حداکثر  قدرت : 326@5800

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 6

حداکثر سرعت :  250  کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) : 14

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : 7.7

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...

بی.ام.و 730Li

 کد ثبت : 6

حجم موتور (cc) : حجم 2996

حداکثر  قدرت : 258@6600

تعداد سوپاپ : 24

شتاب صفر تا 100 (ثانیه): 7.9

حداکثر سرعت :   244کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) :---

مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) : ---

برای مشاهده جزئیات کامل به همراه تصاویر خودرو به مطالعه بیشتر مراجعه کنید.

 

مطالعه بیشتر...
خرید خودرو دست دوم